Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

Apie Mus

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) įregistruota 2016 m. rugpjūčio 28 d. Ji apjungia Prienų, Kazlų Rūdos ir Alytaus rajonų savivaldybių teritorijas, gyventojus ir toje teritorijoje veikiančias akvakultūros įmones.

ŽRVVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos respublikos asociacijų įstatymą. Jos veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu, atstovaujant visų ŽRVVG teritorijos gyventojų interesus.

ŽRVVG  teritorijos vizija iki 2023 metų – tai konkurencingas žuvininkystės regionas, gaminantis ir perdirbantis aukštos kokybės žuvininkystės produkciją vietos ir užsienio rinkai, atviras kiekvienam žmogui kurti socialinę gerovę ir plėtoti verslus.

ŽRVVG misija – partnerystėje su pilietine visuomene, verslu ir vietos valdžia stiprinti vietos bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti subalansuotą ŽRVVG teritorijos ekonominę ir socialinę plėtrą didinant užimtumą, skatinant žuvininkystės sektoriaus verslo plėtrą, stiprinant socialinę integraciją. Užtikrinti ir skatinti LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimą.