Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

Valdymas

ŽRVVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Jos veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu, atstovaujant visų ŽRVVG teritorijos gyventojų interesus. ŽRVVG valdymo organai:

  • Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias valdymo organas.
  • Valdyba – kolegialus valdymo organas, kurio nariai renkami visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą.
  • ŽRVVG pirmininkas – vienasmenis valdymo organas.

Valdymo organų pavaldumas pateikiamas 1 paveiksle.

1 pav. ŽRVVG valdymo struktūros schema (Šaltinis: ŽRVVG duomenys)