Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

Veikla

Asociacijos veiklos tikslai yra:

 • Atstovauti regiono žuvininkystės sektoriaus interesus, jungti ir koordinuoti jos narių veiklą žuvininkystės, žuvivaisos, žuvų apsaugos, aplinkosaugos, akvakultūros produktų perdirbimo, ekologinio turizmo ir kitose su žuvininkystės plėtra susijusiose srityse bei teikti asociacijos nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą šioje srityje.
 • Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl žuvininkystės regiono plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo.
 • Bendradarbiauti su vietinės valdžios institucijomis, siekiant Asociacijai naudingų tikslų.
 • Atstovauti ir ginti savo narių teises, jų profesinius, ekonominius ir kitus teisėtus interesus santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei organizacijomis visais klausimais.
 • Plėtoti ryšius su visuomene, skleisti  informaciją apie savo veiklą, skatinti visuomenę prisidėti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo.
 • Vykdyti paramos ir labdaros akcijas.
 • Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų ir organizacijų pastangas, ieškant geriausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.

Siekdama šių tikslų asociacija:

 • Atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su savivaldos, valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei organizacijomis visais klausimais.
 • Teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms dėl  asociacijos bei jos narių teisėtų interesų įgyvendinimo.
 • Plėtoja ryšius su visuomene, palaiko ir remia juridinius ir fizinius asmenis, veikiančius žuvininkystės, žuvivaisos, žuvų apsaugos, aplinkosaugos srityse, skleidžia informaciją apie asociacijos veiklą radijo, televizijos ir spaudos pagalba.
 • Dalyvauja rengiant ir realizuojant įvairias kaimo vietovių vystymo ir plėtros programas, teikia informacinę ir metodinę pagalbą tuo besidomintiems  asmenims.
 • Sudaro sąlygas visuomenės nariams dalyvauti įvairiuose asociacijos rengiamuose projektuose.