Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

ŽRVVG informacija

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau ŽRVVG), jungianti Alytaus, Kazlų Rūdos  ir Prienų raj. savivaldybes bei toje teritorijoje veikiančias akvakultūros įmones, buvo įregistruota 2016 metų rugpjūčio 28 dieną. ŽRVVG būstinė įsikūrusi  Kauno pl.2 c, Išlaužo k. Prienų raj. savivaldybėje.                                                                                                                                                                                       ŽRVVG veikla grindžiama trijų sektorių : pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios , atstovaujant visų ŽRVVG teritorijos gyventojų interesus. Vykdydama savo veiklą, atlikdama savo misiją, bei siekdama įgyvendinti viziją, ŽRVVG vadovaujasi šiomis vertybėmis:

  1. partneryste
  2. atsakomybe
  3. kompetencija
  4. atvirumu
  5. lygiavertiškumu
  6. tolerancija

Įgyvendinant  2016 – 2023 metų  vietos plėtros strategiją (toliau VPS), vienas iš pagrindinių ŽRVVG tikslų yra padidinti bendrą ŽRVVG teritorijos gyventojų verslumą  ir spartesnį ekonominį augimą, didinti užimtumą, vykdyti investicijas į gyvenimo kokybės gerinimą, plėtojant viešąją infrastruktūrą, teikiant būtinas paslaugas ūkiui ir gyventojams.  Siekdama vietos plėtros strategijoje  užsibrėžtų tikslų , ŽRVVG vadovaujasi  LEADER metodo principais bei horizontaliaisiais principais ir prioritetais.

LEADER metodo principai:

Teritorinis principas

„Iš apačios į viršų” principas

Partnerystės principas

Vietos finansavimo ir valdymo principas

Horizontalieji principai ir prioritetai:

Jaunimas

Kultūra

Darnus vystymasis

Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas

Vadovaujantis aukščiau minėtais LEADER principais bei horizontaliaisiais principais ir prioritetais ŽRVVG darbuotojai, visoje jos teritorijoje , surengė daug susitikimų, informacinių renginių renginių, konferenciją su visų trijų sektorių atstovais.  Buvo surengti susitikimai ir renginiai šiomis temomis: