Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

Priėmimo tvarka

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VEIKLOS GRUPĖS TVARKA IR SĄLYGOS

 • Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys.
 • Nariai į Asociaciją priimami Asociacijos Valdybos sprendimu, pateikus rašytinį prašymą Asociacijos Valdybai su pasižadėjimu laikytis Asociacijos įstatų.
 • Asociacijos nariai turi šias teises:
  • Dalyvauti Asociacijos valdyme naudojantis sprendžiamojo balso teise.
  • Rinkti ir būti išrinktu į valdymo organus.
  • Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.
  • Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.
  • Dalyvauti Asociacijos renginiuose.
  • Bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai, ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
  • Teikti pasiūlymus Asociacijos valdymo organams.
  • Kitas teisės aktuose nustatytas teises.
 • Asociacijos narių pareigos:
  • Laikytis Asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo ir  valdymo organų priimtų sprendimų.
  • Visokeriopai remti Asociacijos veiklą.
  • Laiku mokėti nustatytus mokesčius.
  • Vykdyti įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus Asociacijai.
 • Asociacijos narystės netenkama:
  • Nariui savanoriškai (raštišku pareiškimu Asociacijos Valdybai) išstojus iš Asociacijos.
  • Asociacijos Valdybai  balsų dauguma priėmus nutarimą pašalinti narį iš Asociacijos, jeigu jis:
   • Nesilaiko įstatų.
   • Nemoka mokesčio.
   • Nevykdo sutartinių įsipareigojimų Asociacijai.